[ĐĂNG KÍ] Tham gia chương trình STEM chính khóa tại TP.HCM