2022 SKILLS OUTLOOK - Dự báo bộ kỹ năng thiết yếu trong thập kỉ mới

27/09/2018

Theo báo cáo "Tương lai nghề nghiệp" của Diễn đàn kinh tế thế giới vừa công bố, những kỹ năng thiết yếu trong thị trường lao động sẽ có những sự thay đổi đáng kể từ nay tới năm 2022. Theo đó, chỉ còn khoảng 52% những kỹ năng hiện tại sẽ tiếp tục đáp ứng những nhu cầu tuyển dụng trong tương lai.


Bộ kỹ năng cần thiết trong tương lai


Những kỹ năng sẽ ngày càng quan trọng hơn trong 5 năm tới đối với thị trường lao động bao gồm:

1. Analytical thinking & innovation: tư duy phân tích và sáng tạo.

2. Active learning & learning strategies: học chủ động & có chiến lược.

3. Creativity, originality and initiative: sáng tạo, tự xây dựng ý tưởng phát kiến.

4. Technology design and programming: thiết kế & lập trình công nghệ.

5. Critical thinking & analysis: tư duy phản biện & phân tích.

6. Complex problem solving: khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp.

7. Leadership & social influence: Kỹ năng lãnh đạo & tầm ảnh hưởng xã hội.

8. Emotional intelligence: trí tuệ cảm xúc.

9.Reasoning, problem-solving, and ideation: lập luận, giải quyết vấn đề, và tạo ra ý tưởng mới dựa trên việc thấu hiểu vấn đề.

10. Systems analysis and evaluation: phân tích và đánh giá hệ thống.


Ngược lại, những kỹ năng sau sẽ mất dần độ quan trọng trong thị trường lao động:

1. Manual dexterity, endurance and precision: sự khéo tay, sức bền và tính chuẩn xác.

2. Memory, verbal, auditory, spatial abilities: khả năng ghi nhớ, nghe, nói và quan sát.

3. Management of financial, material resources: quản lí tài chính và nguyên vật liệu.

4. Tech intsallation and maintenance: Lắp đặt và bảo trì thiết bị công nghệ.

5. Reading, writing, math and active listening: Đọc, viết, toán học và lắng nghe chủ động.

6. Management of personnel: Quản trị nguồn nhân lực.

7. Quality control and safety awareness: quản lí chất lượng và nhận thức về an toàn.

8. Coordination and time management: điều phối và quản lí thời gian.

9. Visual, auditory and speech abilities: khả năng nhìn, nghe, nói.

10. Technology use, monitoring and control: Sử dụng, giám sát và điều khiển công nghệ.


Theo một nghiên cứu thị trường lao động khác của báo Economist dành cho các cấp lãnh đạo, 52% không hài lòng với kỹ năng của người trẻ khi tham gia vào thị trường lao động và cho rằng đó chính là yếu tố gây thiếu hiệu quả đối với việc vận hành doanh nghiệp. Điều này cho thấy hệ thống giáo dục chính thống đang chưa đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường lao động, và không thay đổi kịp so với sự thay đổi quá nhanh của thế kỷ công nghệ. Kiến thức và kỹ năng số, kỹ năng về kỹ thuật, công nghệ cần được đưa thêm vào gíao trình, cùng với các kỹ năng mềm, trong đó, 4 kỹ năng quan trọng nhất, the 4C's chính là 4 kỹ năng làm cho người khác máy.

1. Critical thinking - tư duy phản biện

2. Creativity - khả năng sáng tạo

3. Collaboraiton - kỹ năng hợp tác

4. Communication - kỹ năng giao tiếp


Theo Facebook Nguyễn Phi Vân

Theo Báo cáo Tương lai Nghề nghiệp - Diễn đàn kinh tế Thế giới

2022 SKILLS OUTLOOK - Dự báo bộ kỹ năng thiết yếu trong thập kỉ mới

Theo báo cáo "Tương lai nghề nghiệp" của Diễn đàn kinh tế thế giới vừa công bố, những kỹ năng thiết yếu trong thị trường lao động sẽ có những sự thay đổi đáng kể từ nay tới năm 2022. Theo đó, chỉ còn khoảng 52% những kỹ năng hiện tại sẽ tiếp tục đáp ứng những nhu cầu tuyển dụng trong tương lai.


Bộ kỹ năng cần thiết trong tương lai


Những kỹ năng sẽ ngày càng quan trọng hơn trong 5 năm tới đối với thị trường lao động bao gồm:

1. Analytical thinking & innovation: tư duy phân tích và sáng tạo.

2. Active learning & learning strategies: học chủ động & có chiến lược.

3. Creativity, originality and initiative: sáng tạo, tự xây dựng ý tưởng phát kiến.

4. Technology design and programming: thiết kế & lập trình công nghệ.

5. Critical thinking & analysis: tư duy phản biện & phân tích.

6. Complex problem solving: khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp.

7. Leadership & social influence: Kỹ năng lãnh đạo & tầm ảnh hưởng xã hội.

8. Emotional intelligence: trí tuệ cảm xúc.

9.Reasoning, problem-solving, and ideation: lập luận, giải quyết vấn đề, và tạo ra ý tưởng mới dựa trên việc thấu hiểu vấn đề.

10. Systems analysis and evaluation: phân tích và đánh giá hệ thống.


Ngược lại, những kỹ năng sau sẽ mất dần độ quan trọng trong thị trường lao động:

1. Manual dexterity, endurance and precision: sự khéo tay, sức bền và tính chuẩn xác.

2. Memory, verbal, auditory, spatial abilities: khả năng ghi nhớ, nghe, nói và quan sát.

3. Management of financial, material resources: quản lí tài chính và nguyên vật liệu.

4. Tech intsallation and maintenance: Lắp đặt và bảo trì thiết bị công nghệ.

5. Reading, writing, math and active listening: Đọc, viết, toán học và lắng nghe chủ động.

6. Management of personnel: Quản trị nguồn nhân lực.

7. Quality control and safety awareness: quản lí chất lượng và nhận thức về an toàn.

8. Coordination and time management: điều phối và quản lí thời gian.

9. Visual, auditory and speech abilities: khả năng nhìn, nghe, nói.

10. Technology use, monitoring and control: Sử dụng, giám sát và điều khiển công nghệ.


Theo một nghiên cứu thị trường lao động khác của báo Economist dành cho các cấp lãnh đạo, 52% không hài lòng với kỹ năng của người trẻ khi tham gia vào thị trường lao động và cho rằng đó chính là yếu tố gây thiếu hiệu quả đối với việc vận hành doanh nghiệp. Điều này cho thấy hệ thống giáo dục chính thống đang chưa đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường lao động, và không thay đổi kịp so với sự thay đổi quá nhanh của thế kỷ công nghệ. Kiến thức và kỹ năng số, kỹ năng về kỹ thuật, công nghệ cần được đưa thêm vào gíao trình, cùng với các kỹ năng mềm, trong đó, 4 kỹ năng quan trọng nhất, the 4C's chính là 4 kỹ năng làm cho người khác máy.

1. Critical thinking - tư duy phản biện

2. Creativity - khả năng sáng tạo

3. Collaboraiton - kỹ năng hợp tác

4. Communication - kỹ năng giao tiếp


Theo Facebook Nguyễn Phi Vân

Theo Báo cáo Tương lai Nghề nghiệp - Diễn đàn kinh tế Thế giới